آونگ سازان

اطلاعات

 • نام:
  کسری مهرگان
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  9 فروردین 1395
 • بروزرسانی:
  25 اردیبهشت 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
  نویسنده;روزنامه نگار;"نمایشنامه نویس"مولف کتب کمک آموزشی"منتقد ادبی"عضو هیئت فنی و کارشناس کانون ترانه ایران و خانه ترانه البرز;شاعر;ترانه سرا;نوازنده آهنگساز و تنظیم کننده"نویسنده و فعال سیاسی.
 • جنسیت:
 • مکان:
  تهران
 • علایق:
  شاعر شعر سکوت...
 • امضا:

photo_2017_08_18_23_37_34.jpg

موشکافی اصولی ترانه و ساختار درونی یک اثر کلامی

تبین اصول منهجی و درونی ترانه و شناخت فونداسیون ترانه
زکات علم\"نشر آن است.

باسلام و دوصد درودبریکایک شما هنردوستان همترانه.امابعد:

یاران\"مااکنون این افتخاروموهبت رایافته ایم که هرازچندگاهی درخدمت شما نیکان اهل ادب باشیم وشماراباپهنه ی بیکران ولاجوردی شعروترانه غنی پارسی مانوس کنیم.یاران نیک پسندمن:بلاشک\"میهن هنرپرورماازنخستین وبارزترین عرضه کنندگان هنرسخنوری وترویج اعجازکلام وادب بوده وهمچنین بزرگان وکبار\"ماازقلمداران وطلایه داران این ورطه ی سبزبوده اندوهمچنین درعصرکنونی ومعاصرمانیز:باادغام کلام با نوا وموسیقی اثاری دلپسندی توسط بزرگان واساتیدماخلق شده که درذهن وسینه های همه ی مانهادینه شده ودرخلوتمان انهارازمزمه میکنیم.البته که این موردجای بسی سپاس وقدردانی معنوی دارد\"وبراستی که شکران این نعمت دلنوازباکلام ادا نخواهدشد.ازگذشته تاکنون با وصلت:موسیقی وترانه اثاری پدیدامدندکه مارا به دنیای روحبخش هنرسوق دادند.گاه باانها:عاشق\"شدیم .گاه بااعجازکلام وبطن شعروترانه ان چیزی درسینه هامان لرزیدوخاطراتی رادرصفحه عمرمان پدیداوردکه فراموش ناشدنیست وقالبی اززندگی مارا درحیطه ی حریرخود گماشت.اما:دراین میان \"باتوجه به رشدونموی موسیقی ونهادینه شدن این هنردرصحن زندگی هریک ازمااثار ویابهتربگویم وصله هایی ناخلف زاده شدند که چه ظالمانه خودرامنصوب به این پهنه ی پاک میدانند که البته این امربهتانی بس بزرگ است.قطعاتی که:پر است ازخالی بودنوباکلام وبطن پوچ وهرزه وبی محتوایشان سعی برمخدوش نمودن هویت پاک این ورطه ازهنر نمودندورمزایشان سوءاستفاده ازکمبودشناختی است که:برخی ازعوام\"جامعه نسبت به یک اثرهنری دارندوازاین نطفه ناپاک نردبانی برای به عرف رسیدن وشهره شدن چندروزه شان استفاده نمودند\"هرچندکه راه موسیقی مارابه بیراهه بکشندکه این موضوع بدلیل بی مسئولیتی وبی هویت بودن ایشان است .یارانم:تمام سعی وکوشش مابراین است که این هنرباستانیمان رابصورت علمی و خلاصه به شما وهنردوستان نازنین معرفی کنیم.تاباشدکه باتوکل به ذات حق وباهمیاری شماسروران بتوانیم گامی هرچندکوتاه دررشد وتوسعه این هنرنفیس که:توسط بزرگان وگذشتگانمان که چون دایه ای مهرورز انرادردامن گرمشان پرورانده اندوازشیره ی سرانگشتان\"وبغض قلم وندای حنجره هاشان تغذیه نمودندتا این هنربه ماو آیندگان برسدبرداریم \"وصدالبته که این امر بدور ازهمدلی هنر دوستان امری دورازباو رو ناشدنیست پس اینک باهمپایی یکدیگراین راه رامیپیماییم.حال سخن راکوتاه میکنم وشما را بابال حریر هنربه دریای نیلی\"ترانه میبریم:ابتدابایدبراین موضوع اشاره داشت که باوجودکثرت مخاطبین یک اثرکلامی*ناممکن است که یک ترانه یاقالب موسیقی خاصی بتوانداذهان تمام مخاطبین خودرا ارضاکند\"اما میتوان بابکارگیری فنون وخط مشی منحصربه این هنر\"اثری راارائه نمودکه سلیقه خاطرسواداعظم جامعه را جلب نمایدوالبته که این موضوع نیازمنددستانی تواناست وازانجایی که شبهه ای درتلفیق کلام وموسیقی برای خلق یک ترانه وجودنداردبایدنهال این امردرهرطبقه ازاجزابه نحو احسن کاشته شودتاحاصلی سبزپدیدارشود.که ماملموسا این موضوع رادرتاثیربرروح وروانمان دریافته ایم\"وبه همین دلیل است که بهترین وجاودانه ترین اثاردرفضایی صورت گرفته که درهرشاخه ی آن افرادی مستعد وهنرمند نهان شده اند.که با ترکیب اصولی وعلمی این موضوع\" نیک ترینها رامیافرینندبه طورمثال\"شاعروترانه سراباذوق دست وقلم خودزیباترین ونافذترین واژه ها رابه خدمت میگیرد ودرمصحف هنربه رقص درمیاورد.نوازنده اثرمتناسب بااحساسات درونی وعاطفی جامعه را عاشقانه وپاک خلق میکند.مجری این پروسه که خواننده اثراست آنرا بانجابت حنجره اش به گوش وقلب ما تحفه میکند.بایداشاره داشت که تمامی اجزای یک اثردریک طبقه مقررشده وهریک به نوبه خودومتناسب باهنرش نقش یکسانی رادراین موردایفامیکنند\"امامتاسفانه درعصرکنونی ماحق وحقوق شاعروترانه سرا به اچحاف گماشته شده وافرادتنها وتنها خواننده رابانی یک اثرمیدانندوحتی ممکن است که شخصی اثری را تاسرحد پرستش دریابد بدون اینکه ترانه سرا وآهنگساز آن اثر رابشناسدو متاسفانه این نابرابری واجحاف برحوزه مالی یک اثر هم پرده گماشته.البته که برروی هنرنتوان قیمت نهادامااین نابرابری امروزه دربخش وسیعی ازموسیقی مانهادینه شده حال بایدبراین اشاره داشت که سرودن یک اثرکلامی نیازمندبه سوادوعلم وپیشینه فرهنگی وادبی یک فردوعشق وذوق اوست وشناخت اصول وفنون یک سروده ازمهمترین هاست.ترانه نیزماننددیگرمحبوبات هنری برقواعدی استوارشده وخط مشی منحصربه خودراپی میگیردکه متاسفانه این مهم بدلیل(بخل)ویا کم لطفی واقع شده وهرشاعروسراینده ای حاضر برنشر آن نیست واز آنجاییکه بزرگانمان به ماآموختند که:{زکات علم نشران است}.

مانیزسعی براین هستیم که این موضوع رابطور وعلمی وتشریحی و البته با توجه بهذیغ سطر بطور خلاصه برای شما نازنینان به عرصه نمایش بنهیم وامیدمان براین است که بایاری شما هنرپروران براین ایده جامه عمل بپوشانیم واین موضوع رابصورت اکادمیک وپله ای بهر شما یاران که حقیقتا لایق سبزترینهایید\"هدیه کنیم وانرا به صورت جلسه ای ارائه کنیم.
بیشترسخن سرایان ازدیربازتاکنون میکوشندکه کلام وسخن خودرا ازسادگی دورکنندوآنرا با زیورها و فنون سخن آرایی بیارایند که این موضوع دارای قواعدی است که اهل ادب ازدیرباز با آنها آشنایی داشته وباهنرمندی وظرافت آنراعملی میکردند:گاه کلام راباتشبیهات لطیف آراسته اند\"وزمانی به استعاره\"کنایه\"ایهام\"وسایرفنون ادبی روی آورده اندتاآنچه میسرایند ومینگارندگوشنواز ودلنشین باشدوبه مخاطبین آثارشان اثری افزونتر برجای نهدکه ماچندموردراکه مربوط به مقوله ی موردبحثمان است به اختصارذکرمیکنیم:

1.فصاحت:عبارت است ازروانی وروشنی سخن\"بدان سان که برذهن مخاطب گران نباشدوطبع راآزرده نسازدودرتعریف آن گفته اندکه:فصاحت:دوربودن کلام ازضعف تالیف\"تنافرکلمات\"تکرار\"وپیچیدگی معنوی ولفظی ومخالفت با قیاس:یعنی اصول وقواعددستوری.

2.بلاغت:کمال ورسایی سخن است ودراصطلاح ادبی تطبیق کلام بامقتضای حال ومقام وموکدساختن یک سخن اگرنیازمندتاکیداست واگرنیست که دراین صورت ازاین امربپرهیزند.

همچنین دانشی راکه باآن رسایی سخن رامیسنجند عبارت است از:

معانی.\"بیان بدیع\".عروض وقافیه...

ازانجایی که یکی ازبارزترین اجزای هنرسخن سرایی که همزادشعرنیزهست ترانه\"است که به اعتراف اجماع اهل ادب:پیچیده ترین و ظریفترین نوع آرایه ها
وهمچنین محصولات کلامی است که درخلط آن باموسیقی اثری شگرف پدیدمیاید به طوری که بقدری میان آنها اتحادوتوازن نهان باشد که از1اثرهنری 2برداشت پدیدنیاید ماننداینکه موزیک ماراجایی ببرد وکلام جایی دیگر وترکیب نوا وکلام ماندگاری یک ترانه رابه مراتب فزون میکندکه هریک ازاینهادرعین همزادبودن الفبای منحصربه خودرادارند.حال ما دراین بخش میکوشیم تا اسکلت بندی واجزاوپایه های یک ترانه راکه یک سروده برروی ان بناشده رابه زبان ساده خلاصه وکاملا علمی وحرفه ای به مرحله ی تدوین بگماریم.....


اصول اکادمیک و قواعد پایه ای ترانه:

1:پاکی قلم و رسایی جملات درقالب آدمی.

2:استفاده از آرایه تشبیه درموارد کثیر.

3:رعایت سکوت ملودیها\"باایجادفواصل کوتاه.مانند:

صندوقچه ی\"عزیز خاطراتمو ببین\"ببین\"که موریانه\"خورد

ببین.که بی. کبوتر..صدای.تو گلهای رازقیمو. باد..برد

4:تشریح و بارکردن مصراع ها ازفنون زینتی و حس زیبایی شناسی

5:انتخاب عنوان براساس موضوع ومفهوم ترانه .

6:عموماسعی براین است که شروع ترانه دارای نقطه اوج باشد.

7:ابیات تکرار و بندینه گردان را با شماره تکرار مقررکنیم.

8:قافیه هاحداقل درقالب2حرف تبیین شود.

9:منحرف نگشتن ازمفهوم :پرهیز از پراکنده گویی

10:استفاده از آرایه حسن تعلیل.

11:واژه هایی راکه درهنگام اجراکشیده میشوندرابانگارش (کسره)

درانتهای آن معین کنیم.

12:ریتم را تا انتهای کارحفظ کنیم ودر یک هارمونی راست حرکت کنیم.

13:سعی کنیم عمدتا از واژه های عام و آشنابه جای جملات مفهومی واستلحامی استفاده نماییم.

14:یکی ازمهمترین اصول ترانه سرایی پرهیز از تقطیع وشکست کلمات وجملات ازقالب استاندارد آن است که به هیچ وجه نباید

سیلابها را دو پاره کنیم بطوری که حق مطلب ادا نشود و ریتم وهارمونی اثرمخدوش شود.مانند:میکده. می_کده.

15:نیکتر اینست که دربعض ابیات از آرایه کنایه وتشبیه پیروی کنیم.

16:ترجیحا ازمتون وموضوعات مورد دغدغه ی روز استفاده شود تا

موضوع توسط مخاطب شناخته شود که موجب همزادپذیری فرد

بامطالب مفهومی یک ترانه سرا میگردد.

17:سازگاری اصول نگارشی وارایه هایی مثل:قافیه.ردیف و...با هم

بطوریکه قافیه های یک اثردرقیاس باهم دریک وزن قراربگیرند ونسبت

به یکدیگر اجنبی نباشند.

18:ترانه ومتنهای نوشته شده بطوری باشدکه مسیر آرایه گذاری و تحریر و تعلیل رابرای ملودی بازکند تا ملودی به راحتی درپهنای

آن حرکت کند وکورنباشد.

یارانم:تمام مطالب واصول ذکرشده خلاصه ای از قواعدو الفبای اصلی یک ترانه است
.حال ممکن است ارایه ها ومطالبی جدیدتوسط یک شاعریاترانه سرا بصورت خود آموز در ذهن و قلمش ایجاب گرددتاشکل بهتری به یک اثرکلامی بدهدکه این مورددلیل مغایرت اینها بایکدیگرنیست وهمه اینهاقابل جمع است .لکن نکته بسیار مهم درهنر ترانه سرایی آشنایی کاتب اثر با:اقسام شاخه های ادبی و شعری و کلامی است.که این موضوع بر خلق یک اثر دلنشین نصرت فزونی دارد.وشخص ترانه سراباید که در زمینه محبوبات کلامی حداقل آشنایی وآگاهی داشته باشد که این امر با مطالعه برآثار کبار\"وبزرگان واصحاب کلام شکل پخته تری به خود میگیردوصد البته که فن غزلسرایی طلایه دار وراهبر بدوی ترانه سراییست.وشخص ترانه سرا((البته در شاخه ی حرفه ای))باید که باملزومات غزلسرایی همبستری تنگاتنگی داشته باشد که این موضوع \"به همخوانی و هم خانواده بودن :غزل\"و قول(ترانه) معطوف میگردد.وسراینده ترانه بایدکه در حیطه ی شعرمهارت داشته باشدوسطح کیفی آثارو اشعارش را ابتدا در زمینه ی شعر سنجیده باشدتا بتواند پس از طی کردن این پروسه به پختگی لازم برای خلق یک ترانه برسد.متاسفانه امروز و روز ترانه سرا هایی((البته اگربشود نامشان را ترانه سرا گذاشت))در این عرصه فعالیت میکنند که حتی از بدوی ترین اصول شعر وترانه آگاهی ندارند و به دلایل مختلف آثارسوءشان مورد تائید خوانندگان واقع میشود وازاین فرصت استفاده نموده و الفاظ:هرز و سخیف و بی پایه خودرا بصورت سمی در اذهان مخاطبین ارزاق میکنندکه بارها گفتیم که این موضوع به فقرفرهنگی مردم در زمینه شناخت یک اثر کلامی در مخاطبینی که سواداعظم آن عوام هستند دراین زمینه بازمیگردد که این ناآگاهی میانبری برای نشر آثار ترانه سراهای نوپا و بی کفایت مبدل شده.که چه بسیار ازآنها امروزه دارای اسم و رسم دراین زمینه هستند و حتی سیاهه شان با قیمت های کذا و کذا خریداری میشوداما با اصول و منهج این هنر اجنبی اند وبه راستی که با نام ترانه سرا:چه بس بار گرانی را بر دوش نالایقشان میکشندو گاها دراین زمینه اظهار فضل میکنند که بسیاری از ایشان حق نظر دادن در این حیطه هنری تخصصی را ندارندوبا نگاهی سطحی بر آثارشان پس از اندکی کسب علم در این زمینه بر پوشالی بودنشان پی خواهیم بردو درمیابیم که سیاهه شان

پراست از خالی که ما مجال باز کردن این موضوع را در عناوین بعدی واگذار میکنیم.دوستان\"هرچندکه امکان تشریح صددرصدبرای بیان یک ترانه به این صورت که همه رادریک صفحه جمع کردو به نمایش گماشت مقدرنیست وبرخی ازآنها باکارکردن مداوم وبراساس تجربه وقرارگرفتن درمحیط این هنر واقع میشود ومطلب مهمتراینکه به نظرمن نیمی ازشکل گیری متون تاثیرگذاربه حس درونی یک سراینده یااحساسی که یک شاعردرآن لحظه داردبرمیگردد.وصدالبته که این موضوعات باتمرین وهرچه بیشتر وارد این هنر شدن هربارشکل تازه وکاملتری به خودمیگیرد وازآنجاکه شعروترانه سرایی یک هنر الهامی است وازحالات حسی وعاطفی مختلف برشخص مستعد الهام میگردد با بازگذاشتن ذهن وقلب وتزکیه عواطف واحساسات فرد که این موضوع مهم باعث پاکی وخلوص قلم میگردد مسبب هرچه زیباتربه ثمررسیدن این هنرمیگردد.ممکن است یک ترانه یا شعری مدتهاباما مهجورشودیابه زبان ساده ترشعر برای مدتهاازمافاصله بگیرد که این موضوع دراین حیطه هنری چیزی بعیدنیست به قول استاداحمدشاملو فقید که میفرمود:که درطول زندگی هنری من ایامی بود که شعربرای سالهای متمادی فاصله میگرفت وبه زبان عامیانه(قهر میکرد) وتاخیر درانتشارات جدید ایشان نیزبه همین دلیل بود.امیداست که این موضوع باعث دلسردشدن افراد با این هنر نشود و اینکه کسانی میتوانند در ورطه ی هنر به جایگاهی برسندکه هنرخودرا باورکنند و باممارست وتمرین بسیار روح وقلم خودرا برای هرچه بیشترواردشدن دراین عرصه قلبی صیقل دهند.با آرزوی موفقیت و شادکامی برای تمام مردمان سرزمینم امیدبراین دارم که همه مادرزمینه ای که طالب آن هستیم باصداقت و نجابت گام برداریم تامردم نیزماراباورکنندوتوصیه ای را که به شما عزیزان دارم این است که هیچ گاه به دلیل اسم و رسم یک شاعروترانه سرا ازآثار او تقلیدبه عمل نیاوریم وسعی کنیم که خودمان باشیم وخودساختگی و نوآوری راسرمشق قراردهیم.عدم علاقه ما به آثار دیگرهنرمندان علت بدبودن آن نیست وسعی کنیم که نظریات و عقاید یک فرد را خواه آن درزمینه یک ترانه باشد یاهرچیزدیگری محترم بشماریم ودراین عرصه بگونه ای عمل کنیم که انتظارداریم بامارفتارشود به امید سرسبزی شما یارانم.

((کسری مهرگان))

مروری چکیده بر مطالب::
تمامی هنر دوستان و رهروان مکتب ترانه باید قلبا بر این مهم توجه داشته باشند که ما در
سرزمینی به طی طریق در عرصه ترانه و ادب میپردازیم که اولین مهد و خواستگاه شعر و ادب و سخن سرایی بوده که علوم و دروس این عرصه ادبی نیز توسط بزرگان همین مرز و بوم از دیرباز تا کنون به جهانیان منتقل شده که حتی بزرگترین و سرشناس ترین اصحاب علم و ادب در سایر ممالک گیتی نیز با تلمذ بر مکتب کبار سرزمین هنرپرور ما به سرذوق آمده و به تقلید از خط مشی انحصاری ما به مقام و مرتبت رسیده اند.
حال تصور کنید که اگر هرکسی که بدون علم و مطالعه بصورت فکاهی اقدام به نشر الفاظ پوچ میکند حتی اگر به نظر خودش مقبول و شایسته باشد
\"چه بلایی را بر سر این گوهری که با خون دلها و ممنوعیت ها تا اینجا رسیده میاورد.یا شخص با نوشتن چند کلمه ای که آنرا هم قافیه و هم آوا میپندارد خود را ترانه سرا دانسته و اقدام به نشر مهملات خود میکند؟؟!!
حال اگر این آثار سوء در عصری که عصر ارتباطات و رسانه است به گوش مردمان دیگر برسد چه برداشتی از هنر باستانی سرزمینمان خواهند کرد؟؟
\"آیا مقبول و شایسته است در خطه ای که:\"حافظ\"شیخ عجل ها\"بلخی\"رودکی\"خیام ها
بر کوس علم و ادب آن دمیده اند چنین آثار نانجیبی منتشر گردد؟؟
تنها و تنها غرض این حقیر اینست که اگر دوستدار این هنر تاریخی که به نوعی جزیی از هویت ما پارسیان است\"هستیم پس باید برای ارتقاء سطح کیفی این هنر در دوره معاصر که بیش از هر زمانی در آن پوچ گرایی به عرف رسیده کوشا باشیم.که البته این مهم در ضمه ارتقاء سطح آگاهی خود ما امکان پذیر است.
\"\"\"همانطور که بدان اشاره شد اجماع اهل ادب بر این حقیقت اذعان دارند که قول یا ترانه پیچیده ترین نوع هنر های سخن سراییست و نیازمند شناخت درونی و منهجی از سوی سراینده آنست.و در وهله اول تنها و تنها شاعر است که میتواند در آن عرصه گام بردارد
یعنی اینکه هر ترانه سرایی باید و ملزوما شاعر باشد و قوات و استعدادهای ذهن و قلم خود را ابتدا در زمینه شعر و خصوصا غزل به چالش کشیده باشد\"
\"بگونه ای که هر ترانه سرایی میتواند شاعر باشد ولی هر شاعری ترانه سرا نیست\"
و به نظر بنده یکی دیگر از مهمترین امتیازات یک ترانه سرا اشراف کامل او بر دایره واژگانی در سطح فراخ و وسیع است\"بطوریکه ذهن یک شاعر ترانه سرا قاموس نامه ای از واژه های بکر و سلیس و با طراوت در قالب روز باشد که اثر او را از کلیشه و روز مرگی و تکرار و درجا زدن بسوی صاحب سبکی و نو گرایی معطوف کند.یعنی اینکه این مهم میتواند شناسه و امضاء منحصری برای یک شاعر ترانه سرا باشد\"
بطور مثال اگر هر یک از شما در ممارست زیادی با این موضوع باشید میتوانید سراینده یک اثر را بدون آگاهی از نام او بشناسید.بطور مثال ((ایرج جنتی عطایی))را بر پایه اوزان و ریتم خوانشی و کرنشی در عین بار کردن واژه هایی باکره و پرمحتوا میشناسیم.
و یا((اردلان سرفراز))را که در ساده نگاری و روان سرایی شهره است\"البته روانسرایی در قالب واژه هایی زیبا و اصیل\"که همین روان نویسی در ترانه یکی از سخت ترین اقسام سرایش است که مورد پسند اکثر مخاطبان بدلیل هر چه مفهومی تر بودن آن است.
یا استاد((بیژن ترقی))را که اشعار او به نقاشی و ترسیمی از واژه ها در ذهن و روان مخاطب مینماید\"به خاطر داریم.
و اگر در پی شاهکار و اعجاز با واژه ها هستید در انتها به ((اکبر آزاد)):خالق اثر ملکوتی و ماندگار:(آسیمه سر)که مثلثی از استاد و معلم این حقیر:بابک بیات و اکبر آزاد و محمد اصفهانی بود خواهیم رسید.
در انتها باید بر این مهم اشاره کنم که دوستان عزیز\"در این عرصه بدنبال چیزی بنام آموزش ترانه سرایی و یا کتاب آموزش شعر و ترانه نگردید که بیقین چنین چیزی وجود خارجی ندارد و این کار یک امر عاطفی و درونیست که از نهان زکی فرد تلاءلوء مینماید و مطالعه ای را که بزرگان این هنر بدان اذعان دارند مطالعه کتب و یا جزوات نیست بلکه مرور و گوش دادن به آثار هنر مندان است که به نظر بنده مهمترین موجب الهام و یا نزول یک اثر کلامی بر شاعر ترانه سرا در مقام گوش دادن به آثار دیگر هنرمندان است که علاوه بر فراخ نمودن قریحه ذوقی وی روان قلم او را نیز به چالش میکشاند و خوشبختانه امروزه براحتی میتوانید با شرکت در جلسات شعرخوانی و ترانه خوانی که به وفور در فرهنگسراها خانه ترانه و کانون و کارگاههای ترانه تشکیل میگردد\"استعداد خود را در قیاس با دیگران بگماریم که نقد بر آثار توسط اساتید این رشته که در اینگونه مراکز حضور دارند\"کمک بسزایی در ارتقاء سطح کیفی هنر شما دارد و همچنین با قرار گرفتن در فضای ادبی میتوانید در صورت مستعد بودن هنر خود را انتشار دهید بطوریکه بسیاری از هنرمندان و آهنگسازان صاحب نام صرفا جهت همکاری با شعرا در اینگونه مراکز حضور میابند اما نباید در صورت توفیق در این رتبه هنر خود را به حراج گماشته و مانند بسیاری از ترانه سرایانی که امروزه صاحب نام بوده و حتی بعضا مستعد\"اما حقیرانه در پی همکاری جب و رایگان چه از لحاظ مادی و چه از نظر معنوی هستندنباشید بطور مثال:یکی از ترانه سرایانی که در نگارش بسیاری از تیتراژها و سریالها نیز فعال بود و در خانه ترانه نیز حضور داشت بنام:((ر.ب))در قبال همکاری با خواننده لس آنجلسی:((د.ا))تمام هزینه آلبوم وی را متحمل شده و حتی هزینه میکس و مسترینگ اثر را نیز پرداخته بود و همین امر مسبب همکاری او در یک آلبوم کامل با شخص خواننده شده بود گردید.و به تجربه مشخص شده که مهجوریت و فاصله گرفتن شعر و ادب از شخص در ضمه آلودگی روان او پدید میاید و همانطور که شهره است تزکیه پیش از تعلم واجب است.یعنی یک هنرمند حرفه ای که در ممارست با علوم ادبی که نیازمند روحیات پاک و لطیف است نمیتواند بر آلایشات پوچ و ناپاک مانوس باشد.
((یاران:به موجب خلاصه کردن این موضوعات سعی میکنیم که مطالب را بصورت پایه ای در چند مقال تشریح کنیم که دیگر مشتقات آن را به جلسلات آینده موکول میکنیم.
\"با آرزوی توفیق و کامیابی برای تمام هنرمندان و هنر دوستان((انجمن ترانه مهر))که تمام تلاش خود را صادقانه و بی طمع برای ورود جوانان و هنر دوستانی که در پی راهی برای نشر و محک زدن هنرشان هستند صرف مینماید وهمچنین با تشکر از مدیریت و کادر آموزشی انجمن(ترانه مهر)که این موقعیت را در اختیار این حقیر نهادند....
\"شاد باشید و مهر افزون\"
((کسری مهرگان))


4 بازدید 1100 واگذار نگردیده

یکی بود یکی نبود!!!
کسری مهرگان
کسری مهرگان
کد اثر: 3883 22 بهمن 1395 ساعت 19:35
یکی بود یکی نبود!!!...
یکی بود \"یکی نبود!!
جنون
کسری مهرگان
کسری مهرگان
کد اثر: 3863 16 بهمن 1395 ساعت 05:48
جنون...
جنون
بگو نه!!
کسری مهرگان
کسری مهرگان
کد اثر: 3828 2 بهمن 1395 ساعت 06:07
بگو نه!!...
بگو نه!!
خون گلسرخ
کسری مهرگان
کسری مهرگان
کد اثر: 3807 25 دی 1395 ساعت 04:26
خون گلسرخ...
گلسرخ

دفتر اشعار