آونگ سازان

اطلاعات

 • نام:
 • وضعیت:
  فعال
 • عضویت:
  24 مهر 1396
 • بروزرسانی:
  11 فروردین 1397

درباره ما

 • تولد:
 • شغل:
 • جنسیت:
 • مکان:
 • علایق:
 • امضا:

آن دیروز بود ...

از ترانه جهانی ,

کد اثر 4210

 1508541521.jpg

  

 

 

 

 


"That Was Yesterday"

I thought I knew you well
But all this time I could never tell
I let you get away
Haunts me every night and every day

"آن دیروز بود"

من فکر می کردم که تو را به خوبی شناخته ام
اما در تمام این مدت هرگز نگفتم
من خواستم که تو از من دور شوی

شبها و روزها مرا به این باور رساندند

 

You were the only one

The only friend that I counted on
How could I watch you walk away
I'd give anything to have you here today

 


تو تنهای تنها هستی
تنها دوستی که من رویش حساب کردم
چگونه می توانم دور شدن تو را تماشا کنم؟
من می خواهم امروز و در اینجا چیزی به تو بدهم ..

 

But now I stand alone with my pride
And dream that you're still by my side

 

اما حالا من با افتخار تنها ایستاده ام
با رویایی که می گوید تو هنوز طرف من هستی

 

But that was yesterday
I had the world in my hands
But it's not the end of my world
Just a slight change of plans

 


اما آن دیروز بود
من جهان را در دستم داشتم
اما این پایان جهان من نیست
فقط  تغییر جزئی دراز برنامه هاست

That was yesterday
But today life goes on
No more hiding in yesterday
'Cause yesterday's gone

 

آن دیروز بود
اما امروز زندگی ادامه دارد
چیز زیادی از ان در دیروز پنهان نشد
به این دلیل که دیروز رفته

 

Love, my love I gave it all
Thought I saw the light
When I heard you call
Life that we both could share
Has deserted me
Left me in despair


عشق، من تمام عشقم را اهدا کردم
چون فکر کردم که نور را دیده ام
وقتی که احساس کردم صدایم می زنی
زندگی که ما هر دو می توانستیم با هم داشته باشیم
مرا ترک کرد
من ناامید شدم

 

But now I stand alone with my pride
Fighting back the tears I never let myself cry

اما حالا من با افتخار تنها هستم
من با اشک جنگیدم و هرگز اجازه ندادم که گریه کنم

 

But that was yesterday
Love was torn from my hands
But it's not the end of my world
Just a little hard to understandاما آن دیروز بود
عشق از دست من رفت
اما این پایان دنیای من نیست
فقط کمی سخت است تا درک کنی

 

That was yesterday
But today life goes on
You won't find me in yesterday's world
Now yesterday's gone


آن دیروز بود
اما امروز زندگی ادامه دارد
تو مراهرگز در دنیای دیروز پیدا نخواهی کرد
چراکه دیروز رفته

 Goodbye yesterday
Now it's over and done
Still I hope somewhere deep in your heart

 
خداحافظ دیروز
اکنون آن تمام شده اما
هنوز امیدوارم جایی در قلب تو داشته باشم

=====

Writer(s): Louis A. Grammatico, Michael L. Jones0 بازدید 505 واگذار نگردیده پسندیدن 1

می خواهم بشناسم دنیا را
universal lyrics
کد اثر: 4204 11 دی 1378 ساعت 00:00
می خواهم بشناسم دنیا...

 I gotta take a little time,

a little time to think things over

 

I better read between the lines,

in case I need it when I'm older
هی تو ...
universal lyrics
کد اثر: 4213 11 دی 1378 ساعت 00:00
هی تو ......

 

 Hey you,

out there in the cold
Getting lonely, getting old
?Can you feel me

بابا ...
universal lyrics
کد اثر: 4215 11 دی 1378 ساعت 00:00
بابا ......

 

Everyday my papa would work
To try to make ends meet
To see that we would eat
Keep those shoes upon my feet

لطفا مرا ببخش ...
universal lyrics
کد اثر: 4219 11 دی 1378 ساعت 00:00
لطفا مرا ببخش ......

 

 

It still feels like

our first night together

Feels like the first kiss

It's getting better baby

دفتر اشعار